"To co podoba mi się najbardziej w BSC to proste zasady."
Rezerwacje: 801 146 839

Formularz zwrotu

 

Regulamin Business Saving Club

 § 1 Postanowienia ogólne
1.    Grupa CBP  Sp. z o.o.  SP. K. z siedzibą w Warszawie (02-806), ul. Albatrosów 15 A (dalej „CBP”), ma wyłączne prawo do korzystania z marki Business Saving Club (dalej „BSC”).
2.    Postanowienia Regulaminu Business Saving Club (dalej „Regulamin”) nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


§ 2 Karta BSC
 
1.    Karta z logo Business Saving Club (dalej „karta BSC”) w wersji plastikowej lub w wersji elektronicznej (w urządzeniu mobilnym) jest imienna i upoważnia jej posiadacza do korzystania z niej w okresie ważności karty (data ważności wskazana jest na karcie).
2.    Karta BSC umożliwia uzyskanie zniżki do 50% od ceny usług obowiązujących w dniu jej wykorzystania w Hotelach współpracujących z BSC w Polsce i na świecie (dalej „Hotel” lub „Hotele”).
1.    Lista Hoteli dostępna jest na stronie internetowej www.bsclub.pl/pl/hotele.html, przy czym BSC zastrzega możliwość jej modyfikacji w każdym czasie.
2.    Zniżka o której mowa § 2 ust.2 niniejszego Regulaminu  nie może być łączona z innymi zniżkami dostępnymi w Hotelu, chyba że Hotel zdecyduje inaczej.
 
§ 3 Proces rezerwacji
 
1.    Przyjęcie rezerwacji przez Hotel na okres wskazany przez Klienta jest uzależnione od prognozowanej dostępności pokoi w danym Hotelu.
2.    Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Business Saving Club (dalej „BOK BSC”) lub bezpośrednio w Hotelu.
3.    W przypadku, gdy Klient nie dokona wcześniejszej rezerwacji za pomocą BOK BSC lub bezpośrednio w Hotelu, może to skutkować nie otrzymaniem rabatu mimo posiadania aktywnej karty BSC
4.    W przypadku gdy Klient sam dokonuje rezerwacji bezpośrednio w Hotelu, wyłączona zostaje odpowiedzialność BSC za ewentualne nieprawidłowości związane z procesem rezerwacji.
5.    Pracownicy BOK BSC udzielają Klientom wszelkich informacji dotyczących BSC oraz przeprowadzają proces rezerwacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 pod numerami: 0801 146 839, 0 514 583 951, 0 512 199 523 lub drogą mailową pod adresami: info@bsclub.pl, rezerwacje@bsclub.pl.
6.    Jedna karta BSC upoważnia do wynajęcia w jednym terminie jednego pokoju w wybranym Hotelu z zastosowaniem specjalnej zniżki BSC.
7.    Dokonana rezerwacja może być nieodpłatnie anulowana, o ile zostaną spełnione warunki każdorazowo opisane przez wybrany Hotel i przekazane Klientowi na potwierdzeniu rezerwacji przesłanym przez BOK BSC. Hotel ma prawo pobrać opłatę o której mowa na potwierdzeniu rezerwacji, jeżeli anulacja nastąpiła po terminie wskazanym na rezerwacji lub jeżeli Klient nie dojechał do Hotelu. Anulowanie rezerwacji zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji przesłanym przez Hotel jest bezpłatna. Jeżeli rezerwacja  potwierdzona została telefonicznie, Klient zostanie poinformowany o warunkach niezbędnych do nieodpłatnego anulowania rezerwacji telefonicznie lub w formie wiadomości SMS.
8.    Posiadacz Karty BSC ma obowiązek uregulowania należności w chwili zameldowania lub wymeldowania w wybranym Hotelu, o ile inna umowa zawarta pomiędzy tym Posiadaczem Karty BSC a CBP nie stanowi inaczej.
9.    Posiadacze Karty BSC proszeni są o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości niezwłocznie po ich wystąpieniu, nie później niż w ciągu 3 dni od uzyskania informacji o nieprawidłowościach.
 
§ 4 Zakup karty
 
1.    Kartę BSC można zakupić przez infolinię, której numer podany jest na stronie internetowej www.bsclub.pl/pl/kontakt.html oraz przez aplikację mobilną dostępną do pobrania ze strony www.bsclub.pl/pl/mobi.html działającą na smartphonach z systemami iOS oraz Android.
2.    Transakcje płatnicze w aplikacji mobilnej obsługiwane są przez system płatności PayPal.
3.    Zakupiona karta w wersji plastikowej wysyłana jest na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia listem zwykłym Pocztą Polską, karta w wersji elektronicznej zostaje aktywowana po wprowadzeniu do urządzenia mobilnego specjalnego kodu, który Kupujący otrzyma niezwłocznie po zakupie na podany podczas transakcji adres mailowy.
4.    Datę ważności karty elektronicznej należy liczyć od daty zakupu.
5.    Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania karty.
6.    W przypadku  odstąpienia od umowy zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu, Klient zobowiązany jest wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres info@bsclub.pl.
7.    W przypadku karty elektronicznej zostanie ona dezaktywowana w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8.    W przypadku karty plastikowej Klient zobowiązany jest odesłać kartę w stanie niepogorszonym listem poleconym na adres CBP wskazany w § 1 ust. 1 z dopiskiem „zwrot”.
9.    Z zastrzeżeniem § 4 ust. 6-8 Regulaminu, CBP gwarantuje zwrot ceny niewykorzystanej karty BSC, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwróconej karty plastikowej lub 14 dni kalendarzowych od daty dezaktywacji w przypadku karty elektronicznej, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 
§ 5 Program „Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy”
 
1.    Grupa CBP  Sp. z o.o.  Sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Albatrosów 15 A, 02-806 Warszawa, jest Organizatorem Programu „Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy”, prowadzonego w okresie od 1 lipca 2013 roku do odwołania i obejmującego sprzedaż Kart BSC.
2.    Program „Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy” obejmuje wyłącznie Klientów nabywających po raz pierwszy abonament BSC, upoważniający do korzystania z usług świadczonych w ramach BSC przez okres 12 następujących po sobie miesięcy.
3.    Celem Programu jest zapewnienie Klientom korzystającym z usług świadczonych w ramach BSC możliwości zwrotu pieniędzy w razie braku satysfakcji z powyższych usług, a nadto, uzyskiwanie od Klientów informacji na temat przyczyn braku satysfakcji z usług objętych Programem.
4.    Aby otrzymać zwrot pieniędzy, w przypadku braku satysfakcji Beneficjent Programu „Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy”, o którym mowa § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu, musi spełnić następujące warunki:

a)    skorzystał z usług świadczonych w ramach BSC nie więcej niż pięć razy od dnia zakupu abonamentu,

b)    wypełni w całości formularz zamieszczony na stronie internetowej http://www.bsclub.pl/pl/regulamin.html oraz wyśle na adres info@bsclub.pl.  W powyższym formularzu należy (I) podać dane osobowe Klienta (imię, nazwisko, adres, numer rachunku bankowego i nazwę banku, w którym Klient posiada rachunek bankowy) oraz (II) wskazać numer Karty BSC, a także opisać przyczyny żądania zwrotu pieniędzy za nabyty abonament BSC. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż dniem dokonania niniejszego zgłoszenia jest dzień wysłania formularza przez Klienta na adres info@bsclub.pl

c)    potwierdzi w formularzu zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa § 5 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

d)    w przypadku otrzymania karty BSC w wersji plastikowej – dokona zwrotu powyższej karty listem poleconym, bądź osobiście na adres : Grupa CBP Sp. z o. o.  Sp. K. ul. Albatrosów 15A, 02-806 Warszawa z dopiskiem „Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy” w terminie 7 dni od dnia wysłania formularza o którym mowa w § 5 ust. 4 lit. b.

e)    w przypadku otrzymania karty w wersji elektronicznej karta ta zostanie dezaktywowana w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania formularza.
5.    Klient, który spełnia warunki określone w pkt. 4 może żądać zwrotu pieniędzy za zakupiony abonament Business Saving Club w ciągu 60 dni od dnia zakupu.
6.    Organizator Programu „Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy” dokona zwrotu pieniędzy niezwłocznie po otrzymaniu formularza o którym mowa w pkt. 4 lit. b, nie później niż w ciągu 14 dni od przesłania powyższego formularza przez Klienta na adres info@bsclub.pl. W przypadku nabycia przez Klienta karty BSC lub w wersji plastikowej, Organizator Programu zastrzega prawo do zwrotu pieniędzy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowej karty, zgodnie z pkt. 4 lit. d.
7.    Klient korzystający z Programu „Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy”  udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu, związane z przeprowadzaniem Programu, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora. Dane osobowe Klienta mogą być wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Programu lub bieżącej obsługi Klienta BSC.
8.    Skorzystanie przez Klienta z innych akcji promocyjnych organizowanych przez Grupa CBP  Sp. z o.o.  Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wyłącza możliwość skorzystania z Programu „Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy”, chyba, że Regulamin akcji stanowi inaczej.
 
§ 6 Postanowienia końcowe
 
1.    CBP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej www.bsclub.pl/regulamin.html. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
3.    Regulamin w obecnym kształcie obowiązuje od dnia 17 listopada 2013 roku.

Praca działu rezerwacji 14.08.2020

Szanowni Państwo, Informuję, że zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu Komplementariusza, tj.Grupa CBP Sp. z o.o. Pana Marcina Piotrowskiego, reprezentującego Pracodawcę, w Grupa CBP sp. z o.o. sp.k. dzień 14.08.2020r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za 15.08.2020r. – święto przypadające w sobotę. (Podstawa: art. 130 par. 2 Kodeksu pracy) Przepraszamy za niedogodności, Zespół Business Saving Club.

×